Jobs

สมัครงานออนไลน์


  ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : *
อัตราเงินเดือนที่ต้องการ : บาท *
วันที่สามารถเริ่มงาน : *
จังหวัด : *
 
  ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ - นามสกุล (ไทย) : *
Name - Surname (English) : *
เลขที่บัตรประชาชน : *
วันหมดอายุบัตร : *
เพศ : ชาย หญิง อื่นๆ ระบุ *
อายุ : ปี *
ส่วนสูง : ซ.ม. *     น้ำหนัก ก.ก. *
เชื้อชาติ : *
สัญชาติ : *
ศาสนา : *
วัน-เดือน-ปี เกิด : *
ที่อยู่ปัจจุบัน : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
เบอร์มือถือ : *
อีเมล์ : *
สถานภาพทางทหาร : เกณฑ์ทหารแล้ว ยังไม่ได้เกณฑ์ ได้รับการยกเว้น
สถานภาพการสมรส : โสด สมรส หย่าร้าง แยกกันอยู่ *
ที่อยู่อาศัย : อาศัยกับครอบครัว บ้านตัวเอง บ้านเช่า หอพัก *
 
  ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา จากปี ถึง ปี สาขาที่จบ เกรดเฉลี่ย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวะศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
 
  ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท จาก-ถึง (เดือน/ปี) ตำแหน่ง - ลักษณะงาน เงินเดือน เหตุที่ออก
 
  ทักษะความสามารถ
ความสามารถในการขับขี่ : มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ อื่นๆ ระบุ
ใบขับขี่เลขที่ :
พิมพ์ดีด : ได้ ไม่ได้
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พอใช้ ดี ดีเยี่ยม พอใช้ ดี ดีเยี่ยม พอใช้ ดี ดีเยี่ยม
ไทย
อังกฤษ
อื่นๆ
อื่นๆ
 
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ :
ความสามารถอื่นๆ :
 
  ข้อมูลอื่นๆ
ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด : ไม่ได้ ได้ ได้เป็นครั้งคราว สามารถประจำต่างจังหวัด
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ : ไม่มี มีโรค (ระบุ) *
ท่านเคยถูกจับกุม/คุมขัง หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี : ไม่เคย เคย *
 
  ไฟล์ประกอบการสมัครงาน
 
รูปถ่ายผู้สมัคร :

กำหนดไฟล์รูปภาพ JPG หรือ GIF ขนาดไม่เกิน 250 KB.
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครงานทั้งหมดนี้เป็นความจริง
 

Home | About us | Products | News | Jobs | Contact us
 
© Copyrights 2012 www.ssbpc.com. All rights reserved. Designed by jaja